I Undervisningsministeriets Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse på friskoler står der

om forældretilsynet (i uddrag):

- Tilsynet med skolens almindelige virksomhed påhviler hele forældrekredsen og kan ikke

uddelegeres.

- Tilsynet skal sikre, at skolen lever op til sine målsætninger, og giver en undervisning, der

står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

- Forældrekredsen beslutter selv, hvordan tilsynet udøves. Det kan ske ved at forældrene

deltager i skolens liv.

- Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for tilsynet.

- Forældrekredsen bør med jævne mellemrum drøfte retningslinjerne for tilsynet.

- Resultatet af drøftelsen bør skrives ned og retningslinjerne revideres herefter.

- Skolen bør uddele retningslinjerne til forældrekredsen og forældre, der overvejer at

indskrive deres børn på skolen.

Ud fra ovenstående har vi på Vindblæs Friskole lavet en række forældreforventninger. Når

forældrene lever op til disse forventninger overholdes forældretilsynet. Forældreforventningerne

udleveres til kommende forældre i forbindelse med indskrivningen og præsenteres igen på alle

klassetrin ved forældremøderne ved skoleårets begyndelse. De er tillige tilgængelige på skolens

hjemmeside.

Vindblæs Friskole er et aktivt valg. Forældre, der vælger friskole til deres børn, gør det fordi de

ønsker og forventer noget andet og mere. Det handler om en god skolegang med højt fagligt

niveau og dannelse af det hele menneske i overskuelige, trygge og nære rammer. Det handler også om, at hele familien indgår i et fællesskab omkring skolen.
 

Til gengæld forventer Vindblæs Friskole, at forældre aktivt og loyalt tager del i livet og fællesskabet omkring skolen. Hertil hører at forældrene:
 

• Møder op til generalforsamlingen

• Kommer til fællesarrangementer som f.eks. skolefesten med teater og skoleårsafslutningen.

• Møder op til forældremøder og skole/hjemsamtaler

• Deltager i de to arbejdslørdage pr. skoleår - en om foråret og en om efteråret efter skolens rulleplan.

• Deltager i hovedrengøring efter klassens rulleplan.

• Orienterer sig via diverse nyhedsbreve på forældreintra.

• Læser med sit barn 15 min. hver dag (0.-3. kl.)

• Orienterer sig om lektier på forældreintra.

• Sørger for barnet møder undervisningsparat om morgenen; herunder at skoletaske og madpakke er pakket. Desuden passende tøj til dage med idræt.

• Respekterer at kontakt med klasselærer/lærer sker på hverdage senest kl. 17.00

• Vindblæs Friskole tilstræber direkte og personlig kommunikation mellem forældre og ansatte omkring den enkelte elevs trivsel og læring i hverdagen.
 

Desuden underretning gennem:

• Børnenes oplevelser

• Rapporter og andre fremlæggelser efter projektforløb

• Nyhedsbreve fra lærere/skole

• Resultater af 9. klasses afgangsprøve

• Løbende samtaler med klasselærer og andre relevante kontakter