Som beskrevet omkring evalueringskulturen på Vindblæs Friskole, laves der løbende evalueringer af skolens undervisning og dette er et væsentligt udgangspunkt i vores selvevaluering. Evalueringen af skolens samlede undervisning er, ud over fastsatte fokuspunkter, altid et punkt til fællesmøderne mellem bestyrelses og personale (sidste møde 22. januar 2015). Her er de løbende evalueringer og opfølgningsplaner udgangspunkt for en fælles debat om skolens samlede undervisning i forhold til fælles mål. For at sikre kvalitet i selvevalueringen, mener vi, at det også er vigtigt at sætte sig nogle fokuspunkter herudover. Se fanebladet "Evaluering i punktform" for metoder til evaluering og undersøgelse af fokuspunkterne.

Igangværende fokuspunkter: 


 

Selvevaluering 2016

          Vurdering af læsebånd:

 • Hvad er vi gode til? Hvilke områder skal vi satse på og videreudvikle for fortsat at være et godt alternativ til de omkringliggende folkeskoler? Hvilke områder skal afvikles? Januar 2015

 • Anvendelse af mobiltelefoner. Hvilken indflydelse har det haft på skolens dagligdag, at vi i en periode har indsamlet mobiltelefonerne og for nuværende anmoder eleverne om at opbevare mobilerne i tasken? Januar 2015

 • Anvendelse af IT i indskolingen. Lige nu har vi 2 rulleborde med hvert sit klassesæt bærbare computere til 3 klasser - 1., 2. og 3. klasse. Anvendes der bærebare computere i indskolingen i så høj grad, at der skal investeres i et klassesæt mere? - eller er det tilstrækkeligt med 2 klassesæt?

 • Afklaring af kompetenceområder inden for danskfaget - særligt læsning. Har vi de nødvendige kompetencer/ressourcer til rådighed, for at vi kan tilrettelægge og afvikle en kompetent danskundervisning? Det handler blandt om, hvor man går hen for at få hjælp omkring en given problematik.

  Selvevaluering februar 2015

  Styrkesider ved Vindblæs Friskole. Debatteres på lærerbestyrelsesmødet den 22. januar 2015

  Januar 2014 besluttedes det at indsamle eleverne mobiltelefoner ved skoledagens begyndelse. Tiltaget var begrundet i ønsket om at øge det forpligtende nærvær med en forhåbentlig endnu bedre trivsel for eleverne til følge. Indsamling af mobilerne havde tilsyneladende den ønskede effekt. Det blev registreret af både børn og voksne. Fra august 2014 er eleverne blevet bedt om at opbevare mobilerne i deres skoletaske ud fra den overbevisning, at eleverne godt kunne se pointen i ikke at bruge telefonerne i frikvartererne.

  De tre yngste årgange har tidligere haft rådighed over en bærbar hver, men det kostede for mange maskiner, så nu har de yngste ikke maskinerne med hjem - de opbevares på skolen.  Det er skolens IT-politik, at alle elever fra 1. til 9. klasse skal have en bærbar computer til rådighed, når der er brug for den i undervisningen. For tiden - januar 2015 - ser det ud til, at det er tilstrækkeligt med to sæt bærbare til de tre yngste årgange.

  Det har givet anledning til lidt frustration, at man ikke har vidst, hvem man henvender sig til omkring f.eks. brug af diagnostiske tests i danskundervisningen.

  Opfølgningsplan:

  For at bevare den positive effekt af ikke at have mobilerne fremme i frikvartererne bliver de misbrugte mobiler inddraget og kan afhentes på kontoret ved skoledagens afslutning.

  Hvis det viser sig, at det ikke er tilstrækkeligt med 2 sæt bærbare til de tre yngste årgange vil der blive indkøbt et klassesæt mere.

  Der er nedsat et udvalg, der skaber struktur over brug af diagnostiske tests, og der arbejdes på at få uddannet en dansklærer med ”læsevejlederlignende” kompetencer.

  Fokuspunkter for skoleåret 15/16:

 • De nye tiltag - læsebånd og flextimerne - bliver taget op til evaluering ved efterårsferien, vinterferien og i slutningen af skoleåret.

 • Der vil finde en faglig evaluering sted af matematikundervisningen ved skoleårets slutning. Der er opsat evalueringpunkter for udvalgte klasser.

                Læsebånd giver fortsat en rolig start på dagen, flere børn er kommet i gang med at læse bøger,                 og det giver lærerne mulighed for at få mere tid til læsning af fælles tekster/romaner.

 

                Vurdering af flextimerne:

                For at få det optimale ud af flextimerne er der fra skoleåret 2016/17 sat én lærer på hver                           klasse. Der var ikke selvjustits nok blandt eleverne til at alle arbejdede konstruktivt med                           opgaverne, da der kun var to lærere til 3 klasser.

 

Fokuspunkter for skoleåret 2016/17:

                    Brug af diverse diagnostiske test.

                Emplementeringen af LP-arbejdet.

Evaluering af ovenstående to områder:

Der er lavet en plan for brug af læseprøverne, som skal være afviklet, så resultaterne eventuelt kan bruges i forbindelse med samtalerne i november måned. Det har i nogle tilfælde givet lidt udfordring, at de nu skal afvikles over nettet. Det er en oplagt fordel, hvis der er to lærere til stede - især i de yngste klasser. Når prøverne er taget bliver de rettet af dansklæreren, og herefter afholdes et møde med skolens læsevejleder. Herefter lægges der en plan for eventuelle tiltag omkring læsningen i den pågældende klasse.

Der afvikles en matematiktest mindst én gang om året i hver klasse. Der vælges mellem FG, MG og de såkaldte JNT-test.

Der er enighed om, at testene oftest viser, det man ved i forvejen, men at de samtidig giver et fagligt grundlag for at tilrettelægge sin undervisning for den enkelte elev.

 

Der er enighed om, at LP-metoden er rigtig god til at komme omkring en problematik, så man ikke for hurtigt og uden ordentlig dokkumentation går til løsningsforslag og tiltag. Udfordringen har været, at tre uger mellem møderne i flere sammenhænge har været for lang tid. Metoden bliver af flere brugt, når man begynder et møde - næsten uanset hvilket emne, det handler om. Der er tiltag omkring at begynde teammøder og lærermøder med en halv times LP-møde omkring pædagogiske udfordringer.