Målsætning

  • Vindblæs Friskole en friskole, der bygger på den  grundtvig/koldske skoletradition.
  • Det er vores mål at drive en friskole, der har til formål at udvikle det enkelte barns selvværd i et spændende og forpligtende samarbejde.
  • Vi har som kodeord for arbejdet i vores skole valgt ordene virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde.
  • Vores skole skal være en levende skole, hvor børnene tilegner sig den viden og erfaring, der vil gøre dem i stand til at blive aktive medlemmer af samfundet og give deres bidrag til helheden.

 


 

 

Hvad er en friskole for os?

Vores skole er en fri skole med de rettigheder og forpligtelser, dette medfører. At skolen er ”fri” betyder for os:

  • at vi ønsker retten til hele tiden selv at forsøge at skabe den bedst mulige skole for vores børn
  • at vi erkender og påtager os dette ansvar over for hinanden – for vores børns skyld, og
  • at vi stræber efter frihed i det forpligtende fællesskab.

 


 

Hvad forstår vi på Vindblæs Friskole ved det grundtvig/koldske?

Skolens idegrundlag bygger på det grundtvig/koldske menneskesyn. Vi fører til stadighed en levende samtale til gavn for det daglige samvær og fællesskab på skolen og for at styrke forholdet mellem skolens bagland og dem, der arbejder på skolen.

Ud fra det grundtvig/koldske idegrundlag anskuer vi hvert menneske som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. På dette ståsted betragter vi hver dag livet som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge hele sig selv til gavn for de andre i fællesskabet. Vi forsøger at opnå dette gennem den ”levende” og ligeværdige samtale, hvor man tør sætte sig selv på spil, og ingen på forhånd kender svarene.

Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben og udogmatisk skole, som rummer liv, omsorg, oplevelser, engagement og glæde.

Vi ønsker, at vore børn skal have lov til at være børn, og at de skal møde den åbne holdning på skolen og opleve, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser, hvor samhørigheden og glæden kan trives. Samtidig forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi mener, at fællesskabet og glæden, engagementet og de gode oplevelser er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest at leve et liv sammen med andre. Derfor ønsker vi, at alle – børn, forældre, skolekreds og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse, og at påtage sig et medansvar. Gennem de demokratiske processer, der betragtes som en naturlig del af samværet på skolen, søger vi at lære og bevidstgøre børnene om demokratiets funktion og indhold og ruste dem til at begå sig aktivt i samfundet.

Det er vores opfattelse, at børnene gennem en viden om deres historiske og kulturelle rødder – herunder den kristne livsopfattelse – vil få et solidt fodfæste for deres liv. Dette udgangspunkt kan i vor tid aldrig stå alene, men skal perspektiveres af viden om andre kulturer, andre måder at indrette samfundet og livet på og andre holdninger, ligesom denne viden skal medvirke til og forbedre tolerancen overfor og forståelsen for andre, der har andre livsvilkår og andre synspunkter.
 

Hvem kan være med?

I princippet optager skolen alle børn, hvis forældre kan tilslutte sig vores tanker om skolegang.

Vi ønsker af hensyn til børnene og lærerne at bevare skolen med kun én klasse på hver årgang, hvor klassekvotienten normalt ikke overstiger 16 elever pr. klasse i årgangene fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. For de ældste klasser kan klassekvotienten være højere. Dette kan betyde, at vi både i forbindelse med skolestart og ansøgning om optagelse senere i skoleforløbet kan være nødt til at give afslag på optagelse til enkelte børn.

Ved skolestart i børnehaveklasse har børn, der har søskende på skolen fortrinsret og normalt krav på at blive optaget, selv om dette i enkelte år kan bevirke at der bliver mere end 16 børn i børnehaveklassen. Efter søskende optages børnene som udgangspunkt i den rækkefølge, de er tilmeldt. Dette udgangspunkt kan undtagelsesvist fraviges af sociale eller pædagogiske hensyn.

Det er skolens bestyrelse, der i samarbejde med skolelederen og klasselæreren vurderer om der skal ske optagelse. I forbindelse med ansøgningen om optagelse på skolen skal forældrene give skolen de oplysninger om barnet, herunder eventuelle kontakt til skolepsykolog, handicaps etc., som skolen vurderer er nødvendige for at kunne tage stilling til om en optagelse på skolen vil være til gavn for barnet. Det er også skolelederen i samarbejde med lærerne og bestyrelsen, der vurderer om et barn fortsat kan rummes på skolen.

Det er vigtigt, at forældrene i forbindelse med ansøgningen om optagelse på skolen gør sig klart, at det at vælge en friskole er mere end bare et skolevalg, det er også et valg om engagement i skolens liv og barnets hverdag i skolen.