Vedtægter for Vindblæs Friskole

 

Vedtægter for den selvejende institution

Vindblæs Friskole

Norupvej 75

Norup

CVR. nr.43096117

 

Hjemsted og formål

§ 1

Vindblæs Friskole er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Norup by, Vindblæs sogn, Mariager Fjord Kommune, Region Nord. Skolen er stiftet i 1964 og påbegyndte undervisningen i 1966. Institutionen ejer matr.nr. 7, 5e, 5q, 7r samt 7u samme steds med de i tingbogen anførte begrænsninger.

§ 2

Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene Det betyder ligeledes, at der skal arbejdes med demokratisk dannelse, og at undervisningen skal stå mål med det, man kan forvente af folkeskolen.

 

Stk. 2

Det er skolens formål i nær kontakt med hjemmene at formidle undervisningen med de Grundtvig-Koldske skoletanker som baggrund. Derigennem søges skabt et trygt børne- og lærdomsvenligt miljø, der kan danne ramme om udviklingen af elevernes personlige evner og sociale bevidsthed.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af de normerede skolepenge for eleverne, kontingenter og tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren ar fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

 

Stk. 2

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og vil være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til forbedring af skolens bygninger, udvidelse og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 3

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med

bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

Forældre- og Skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældrene til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold (i det følgende forældrene).

 

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, medmindre der er tale om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk. 2

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlem af skolekredsen er enhver, som har børn i skolens institutioner, og i øvrigt andre, som føler sig knyttet til skolen.

 

Stk. 3.

Medlemskab af skolekredsen er en ret for forældrene. Optagelse af andre skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, jf. § 3 stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

 

Stk. 2

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11, stk. 1.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med undervisningen i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelse af tilsyn, jf. § 14, stk. 2.

 

 

 

 

Generalforsamlingen

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling og beslutning fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se § 16, § 17, § 19 og § 20

 

Stk. 2

Ordinær generalforsamling holdes hvert år på skolen eller et andet egnet sted i hjemstedskommunen.

Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts til 30. april. Bestyrelsen indkalder ved almindeligt brev eller på tilsvarende betryggende vis til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
  4. Valg af forældrekredsens tilsynsførende
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen og mindst 1 suppleant
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen og mindst 1 suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

 

Stk. 3

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. også § 6, stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

 

Stk. 4

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 19 og 20.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske herom.

 

Stk. 3

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf flertallet – 4 – skal vælges af og blandt forældrene til børn i skolen.

 

Stk. 2

Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen.

Valget gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen.

 

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og i lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 valgt af forældrekredsen og 2 valgt af skolekredsen) og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer (2 valgt af forældrekredsen og 1 valgt af skolekredsen) Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af forældrekredsen, mens den anden vælges af skolekredsen.

 

Stk. 6.

Ved eventuel supplering i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk. Den indtrædende suppleant sidder valgperioden ud for det afløste bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen og hvilken placering de enkelte suppleanter har ved supplering jf. §10 stk. 6.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever i skolen og medlem af forældrekredsen.

 

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtagehonorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale

 

Stk. 4.

Skolens leder, afdelingsledere, en repræsentant for skolens øvrige ansatte og en eller to elever udpeget af elevrådet deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Elevrådsrepræsentanter har alene observatørstatus. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen, vicelederen eller

repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens, vicelederen eller repræsentantens mødedeltagelse. Elevrådets repræsentanter deltager ikke i behandlingen af personsager.

 

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende

Bestyrelsen og dens arbejde

§12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte Formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

 

Stk. 2

Bestyrelsen afholder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

 

Stk. 3

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretninger om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

 

Stk. 4

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter ethvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateres det, at et medlem er inhabilt, skal det indføres i protokollen.

 

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt eller pr. brev.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder, øvrige ansatte samt eventuelle tilsynsførende.

 

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

 

Stk. 3.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkelig udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder

habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt og retsreglerne om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og skolens vedtægter.

 

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen delsvælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.

 

Stk. 3

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.

 

Stk. 6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

 

Stk. 7.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Stk. 8.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid krav på at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til også at omfatte en videre personkreds. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

 

Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har overfor undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

 

Stk. 2

Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Årsrapport

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk. 2

Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

 

Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Stk. 3.

På begge generalforsamlinger skal ændringer vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

 

Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

 

Stk.2.

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

 

Stk. 3.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

 

Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 21

Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.

 

Stk. 2.

Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.

 

Stk. 3.

I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift.

Det skal af offentliggørelsen på hjemmesiden fremgå, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 19.

 

Således vedtaget ved generalforsamlinger den 24. november 2005 og 17. januar 2006.

 

 

Revideret januar 2018 og vedtaget ved generalforsamlinger den 24. april og den 15. maj 2018.