Retningslinjer for Vindblæs Friskole vedrørende tilsyn

Internt tilsyn / forældrenes tilsyn

 
Det fremgår af friskolelovens § 9, stk. 1, at:
" Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves."
På Vindblæs Friskole har vi truffet beslutning om, at det tilsyn som påhviler forældrekredsen sker gennem:
a) Gennem skoleåret er der fra skolens side planlagt en række aktiviteter, hvor forældre inviteres til at deltage i arrangementer, hvor eleverne viser hvad de har arbejdet med i den daglige undervisning.
b) Skolen er altid åben for forældre. Det gælder såvel den daglige morgensang som undervisning i klasserne. Eksempelvis deltager der dagligt forældre i morgensang.
I forbindelse med indmeldelse af nye skolebørn, har skolelederen en samtale med forældrene, hvor der bl.a. gøres opmærksom på ovenstående.
 
Eksempler på arrangementer i løbet af skoleåret:
 

Bestyrelsens opgave 
Skolelederen modtager løbende referater fra forældremøderne, og præsenterer disse på bestyrelsesmødet i november. Her indgår de i bestyrelsens evaluering af de forhold som vedrører det interne tilsyn.


Eksternt tilsyn / tilsynserklæring

Det fremgår af friskolelovens § 9, stk. 2, at:
"Forældrekredsen vælger for højst 2 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 4, historie samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at skolen opfylder kravet i § 1, stk. 2, 4. pkt., og at undervisningssproget er dansk.
Forældrekredsen kan i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage disse tilsynsopgaver. Skolen skal orientere Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn. Opfylder den eller de tilsynsførende ikke på tilfredsstillende måde kravene til tilsynet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan undervisningsministeren pålægge forældrekredsen inden for en nærmere angivet frist at vælge en eller flere nye tilsynsførende."
Tilsynsførende på Vindblæs Friskole er pt. Elin Hedegaard, som er valgt for indeværende periode - valgt foråret 2017. Perioden løber som beskrevet over 2 år. Den tilsynsførende vælges blandt forældrekredsen på et særskilt møde i forbindelse med skolens generalforsamling.
 
Elin Hedegaard følger de forskellige klasser og observerer i henhold til ovenstående krav såvel undervisningen og det faglige indehold som dagligdagen på skolen som helhed.
 
Der udarbejdes årligt en tilsynsrapport – hvilket skolelederen informerer forældrekredsen og personalet om, når denne foreligger. Rapporten for skoleåret 2013/2014 ligger her:
 

 d. 2.4. 2013

Tilsynserklæring 2013/2014 for Vindblæs Friskole

Tilsynet med Vindblæs Friskole, skolekode 719004, er foretaget af Mette Tved Hansen.

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen i henhold til den nedenstående tilsynsplan. Hvor der har været afvigelser i forhold til denne, fremgår dette med rødt.

 

Tilsynsplan for skoleåret 2013-2014 på Vindblæs Friskole

2013

Mandag d. 18. november

8.05 -8.20 Morgensang

8.20 – 9.05 Dansk 1. kl.

9.05-9.55 Dansk 2. kl.

10.20 – 11.05 Musik 3. kl.

11.05 – 11.50 Matematik 4. kl.

12.10 – 12.55 Tysk 8. kl.

12.55 – ca. 13.55 Samtaler med de enkelte lærere om årsplaner og undervisningsmaterialer og faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. Et kvarter til hver lærer. Hvis de indbyrdes vil aftale, hvordan det passer dem bedst.

Fredag d. 29. november – ændret til fredag d. 17. januar

8.20 – 9.50 Billedkunst i 4.kl.

10.20-11.05 Historie 8.kl.

11.05 -11.50 Matematik 8. kl.

12.10-12.55 Dansk 9.kl.

12.55 – ca.13.55 Samtaler med de enkelte lærere om årsplaner, undervisningsmaterialer og faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. Et kvarter til hver lærer. Hvis de indbyrdes vil aftale hvordan det passer dem bedst.

 

2014

Mandag d. 24. februar

8.20- 9.05 Dansk 4. kl.

9.05-9.50 Dansk 5. kl.

10.20-11.05 Matematik 5.kl. (dette var ikke muligt pga. af skemaændring i forbindelse med ekskursion for andre klasser)

11.05-11.50 Musik 6. kl.

12.10-12.55 Engelsk 5.kl (pga. ekskursion var dette ikke muligt, der er i stedet ført tilsyn i engelsk 5. kl. torsdag d. 1. april)

12.55 – ca.13.55 Samtaler med de enkelte lærere om årsplaner, undervisningsmaterialer og faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. Et kvarter til hver lærer. Hvis de indbyrdes vil aftale, hvordan det passer dem bedst.

Ligeledes samtale med skoleleder omkring ovenstående og desuden undervisningsplaner.

 

Besøg i teaterugen i uge 6. Mandag d. 3. februar

Onsdag d. 19. marts

9.05- 9.50 Tysk 9.kl.

10.20-11.05 Biologi 9.kl.

11.05-11.50 Billedkunst 5.kl.

12.55 -13.40 Valgfag

13.45-14.30 valgfag

14.30- ? Samtaler med de enkelte lærere om årsplaner, undervisningsmaterialer og faglige, pædagogiske  og didaktiske overvejelser. Et kvarter til hver lærer. Hvis de indbyrdes vil aftale, hvordan det passer dem bedst.

Fag og klassetrin der føres tilsyn med:

Dansk: 1., 2., 4., 5. og 9. klassetrin

Matematik: 4. og 8. klassetrin

Engelsk: 5. kl.

Tysk: 8. og 9. kl

Historie: 8. kl.

Musik: 3. og 6. kl.

Billedkunst: 4. og 5.kl.

Biologi: 9.kl.

Hermed overværes der undervisning inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i.

Tilsynet er udover tilsynet i de enkelte timer også gennemført ved samtaler med skolens ledelse og lærere, samt ved gennemsyn af årsplaner, undervisningsmaterialer og skolens hjemmeside.

Skolen har undervisning i børnehaveklassen – 9. klasse.

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer til kravene i kapitel 3, § 9 a, stk. 1-3 og kapitel 3, § 9 d i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt på samtaler. Samtalerne har blandt andet drejet sig om de årsplaner, der ligger til grund for undervisningen og konteksten i relation til undervisningens indhold og om faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser. Vi har også talt om skolens opfattelse og forståelse af sin egen skolekultur/værdier/tænkning.

 

Tilsynserklæringen skal give en vurdering af følgende:

 Jeg har kunnet konstatere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen har valgt, at Undervisningsministeriets Fælles mål 2009, er gældende for Vindblæs Friskole. Jeg har konstateret, at der er god overensstemmelse mellem skolens undervisning og de trin- og slutmål, som findes i Fælles Mål.

Som tidligere omtalt overværede jeg blandt andet undervisningen i dansk (på 1., 2., 4., 5. og 9. klassetrin, matematik (4. og 8.klassetrin) og engelsk (5. klassetrin). Her fik jeg lejlighed til at gennemse nogle af de anvendte undervisningsmaterialer. Herunder brugen af it i undervisningen i eksempelvis matematik på 4. klasetrin. Jeg finder niveauet i disse fag tilfredsstillende, og jeg vurderer, at elevernes standpunkt står mål med det, der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. Lærerne har gjort sig didaktiske overvejelser og formår at tydeliggøre for eleverne, hvad målet med undervisningen er i den givne situation.

I tysk og engelsk taler lærerne så vidt muligt tysk/engelsk og eleverne opfordres og opmuntres til at tale tysk og engelsk.

På skolens hjemmeside er der link til de karakterer, der er blevet givet ved afgangsprøverne .

 
 
Vindblæs Friskole – marts 2015